fbpx
לוגו ג'וק בראש
הדברת יקרונית

חוק המדבירים החדש -חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016

חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016

חוק זה מטרתו להסדיר את העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, שאינה לצרכים חקלאיים, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין הכשרתם ואופן פעולתם של העוסקים בהדברה כאמור, הליכי הרישוי לעיסוק בהדברה והפיקוח על העיסוק כאמור, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכול לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם, מניעת מפגעים תברואיים וסביבתיים, והגנה על הסביבה לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

הגדרות

"אמצעי טיפול" – אמצעים מכניים, פיסיקליים או ביולוגיים להשמדה, למשיכה, ללכידה, לעיכוב התפתחות, לדחייה, להרחקה או לצמצום אוכלוסייה של מזיקים, או אמצעים כימיים למשיכה או ללכידה של מזיקים;

"בית גידול למזיקים" – כל מצע לרבות מבנה, כלי תחבורה, מקווה מים, צמח, מכל, שטח פתוח, מיתקן, חפץ או חומר, שמצבו, אופן החזקתו או אופן השימוש בו מאפשרים התפתחות מפגע או מטרד, למעט מצע כאמור בסביבה טבעית ולמעט אדם או בעלי חיים שאינם מזיקים;

"גן לאומי", "ערך טבע מוגן" ו"שמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים;

"הדברה" – שימוש באמצעים כימיים להשמדה, לעיכוב התפתחות, לדחייה, להרחקה או לצמצום אוכלוסייה של מזיקים;

"הדברה באיוד" – הדברה באמצעות גז;

"מדביר" – מי שיש בידו רישיון מדביר, הרשום במרשם המדבירים לפי סעיף 13;

"מדביר מסייע" – כמשמעותו בסעיף 6;

"מוצרים מעובדים" – תוצרים של תעשייה או מלאכה, ובכלל זה, מוצרי מזון, למעט תוצרת חקלאית לא מעובדת, ולרבות אריזות של תוצרים כאמור;

"מזיקים" – בעלי חיים שאינם ערך טבע מוגן או חיית בר מוגנת, העלולים לגרום למפגע או למטרד, ומנויים בתוספת הראשונה;

"מטרד" – נוכחות או פעילות של מזיקים הגורמת נזק לרכוש, ובכלל זה למוצרים מעובדים, או אי-נוחות חמורה לאדם, או שיש חשש ממשי שתגרום לנזק או לאי-נוחות כאמור;

"המנהל" – עובד המשרד הכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד, שהשר הסמיכו לעניין פרק ו';

"מפגע" – נוכחות או פעילות של מזיקים הגורמת לפגיעה בגוף האדם או בבריאותו או שיש חשש ממשי שתגרום לפגיעה כאמור, והכול באחת מדרכים אלה:

(1)   עקיצה, נשיכה, התזה, מגע או השפעה של מזיקים, העלולה לגרום לתגובה פיזית באדם;

(2)   העברת מחוללי מחלה לאדם;

"מפעיל" – מי שמפעיל, דרך קבע, אדם אחר בביצוע הדברה, בין שהמפעיל הוא מדביר ובין שאינו מדביר, ובכלל זה מי שהוא בעלים או מנהל של עסק המציע לציבור שירותי הדברה;

"המשרד" – המשרד להגנת הסביבה;

"סביבה טבעית" – כל אחד מאלה:

(1)   מקום שהוא בצורתו הטבעית או שלא עבר שינויים משמעותיים על ידי אדם, או שצורתו הטבעית שוחזרה או שהוא מיועד לשחזור כאמור;

(2)   שמורת טבע, גן לאומי או מקום שיועד בתכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לשמורת טבע, לגן לאומי או ליער;

(3)   מקום שאינו בצורתו הטבעית אך מתקיימת בו מערכת אקולוגית טבעית או שמטרתו יצירה של תנאים המדמים מערכת אקולוגית טבעית;

"פעולות מניעה" – פעולות מכניות או טכניות המופעלות לגבי בית גידול למזיקים לשם מניעת התפתחות של מזיקים, מפגע או מטרד, ובכלל זה סילוק, ייבוש, ניקוז, כיסוי, בנייה וסתימה;

"רישיון מדביר", "רישיון מדביר בדירות", "רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח", "רישיון מדביר באיוד" ו"רישיון מדביר צבאי" – כמשמעותם בסעיף 4;

"הרשם" – רשם לענייני מדבירים שמונה לפי סעיף 23;

"תכשיר הדברה" – חומר או תערובת של חומרים כימיים, בכל מצב צבירה, המיועדים להדברה;

"תכשיר הדברה רשום" – תכשיר הדברה שנרשם לפי חוק החומרים המסוכנים;

"השר" – השר להגנת הסביבה.

פרק ב': רישוי מדבירים

חובת רישוי

(א)  לא יעסוק אדם בהדברה אלא אם כן יש בידו רישיון מדביר שניתן לו לפי חוק זה מסוג המתאים לביצוע ההדברה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

(ב)  לעניין חוק זה, "עיסוק בהדברה" – כל אחד מאלה, בין שהוא נעשה בתמורה ובין שלא בתמורה:

(1)   ביצוע הדברה דרך עיסוק, לרבות באמצעות תכשיר הדברה המיועד לפי דין לשימוש הציבור הרחב;

(2)   ביצוע הדברה בתכשיר הדברה שאינו מיועד לפי דין לשימוש הציבור הרחב, אף אם הוא נעשה באופן אקראי;

(3)   ביצוע פעולות מניעה או שימוש באמצעי טיפול שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

סוגי רישיונות מדביר

  אלה סוגי רישיונות מדביר והפעולות המותרות למדביר לפי כל סוג של רישיון:

(1)   רישיון מדביר בדירות – רישיון לבצע הדברה, למעט הדברה באיוד, הדברה במוצרים מעובדים והדברת מזיקים המפורטים בתוספת השנייה בכל אחד מאלה:

(א)   דירה המשמשת למגורים או משרד ששטחו אינו עולה על 500 מ"ר, לרבות חצרים הצמודים להם;

(ב)   רכוש משותף בבניין שיש בו לכל היותר 16 דירות או משרדים כאמור בפסקת משנה (א);

(2)   רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח – רישיון לבצע כל הדברה, למעט הדברה באיוד;

(3)   רישיון מדביר באיוד – רישיון לבצע כל הדברה;

(4)   רישיון מדביר צבאי – רישיון לבצע פעולות הדברה המותרות למי שיש בידו רישיון מדביר בדירות, במקומות המנויים בפסקה (1) ובמקומות נוספים שנקבעו ברישיון, והכול בשטחי מחנות צבא הגנה לישראל.

(ב)  השר רשאי לקבוע כי הדברה של מזיקים מסוימים, שימוש בתכשיר הדברה מסוים, או ביצוע פעולות מניעה או שימוש באמצעי טיפול מסוימים שנקבעו כעיסוק בהדברה לפי סעיף 3(ב)(3), יותרו רק למי שבידם רישיון מדביר מסוגים שיקבע, או יותנו בתנאים מסוימים לרבות הכשרה ייעודית – מאפשר לשר לעשות שינויים בקשר למי מותר איזה הדברה

(ג)   השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות והוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע כי פעולות הדברה נוספות שהן בעלות סיכון נמוך לבריאות הציבור ולסביבה או פעולות הדברה המתבצעות בסוגי מבנים ומקומות שאין בהם סיכון גבוה לבריאות הציבור או לסביבה, הן פעולות שמדביר בדירות רשאי לעסוק בהן, או פעולות שמדביר בדירות רשאי לעסוק בהן בהנחיה של מדביר במבנים ובשטח פתוח ובהתאם לתנאים ולהוראות שיקבע השר.

ייחוד התואר ואיסור התחזות

(א)  לא ישתמש אדם בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא מדביר או שיש בידו רישיון מדביר מסוג מסוים, אלא אם כן יש בידו רישיון מדביר תקף המתאים לעיסוקו בהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ב)  לא יציג אדם את עצמו או את מי שפועל מטעמו כמדביר או כמי שיש בידו רישיון מדביר מסוג מסוים, אלא אם כן יש בידו רישיון מדביר תקף המתאים לעיסוקו בהתאם להוראות לפי חוק זה.

סיוע בביצוע הדברה

 (א)  על אף האמור בסעיף 3, מדביר רשאי לסייע למדביר אחר בביצוע הדברה, למעט הדברה באיוד, גם אם אין בידו רישיון מדביר מהסוג המתאים לביצועה, ובלבד שיש בידי המדביר המסתייע רישיון לבצע את ההדברה והמדביר המסייע פועל בנוכחותו ובהשגחתו של המדביר המסתייע בעת ביצוע ההדברה, ובהתאם להנחיותיו.

(ב)  מדביר רשאי להסתייע במדביר מסייע בביצוע הדברה, למעט הדברה באיוד, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(1)   המדביר המסייע מסר לו, לפני תחילת ביצוע ההדברה, העתק מרישיון המדביר שלו התקף בעת ביצוע ההדברה, והמדביר המסתייע שמר את העתק הרישיון האמור לתקופה של שלוש שנים מיום ביצוע ההדברה או לתקופה אחרת שקבע השר לפי סעיף 16;

(2)   המדביר המסתייע נוכח ומשגיח על המדביר המסייע בעת ביצוע ההדברה ונותן לו הנחיות מתאימות לביצועה.

תנאים למתן רישיון

(א)  הרשם ייתן רישיון מדביר למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה, לפי העניין:

(1)   הוא יחיד, בגיר ותושב קבע בישראל;

(2)   הוא אינו פסול דין;

(3)   לעניין מבקש רישיון מדביר בדירות, רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח או רישיון מדביר באיוד – הוא לא הורשע בעבירה פלילית אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מדביר;

(4)   (א)   הוא השלים השתתפות בתכנית הכשרה מתאימה לסוג הרישיון המבוקש, הכוללת הכשרה מעשית, שהרשם הכיר בה לפי הוראות פסקת משנה (ב), ובסיומה עמד בהצלחה בבחינה שערך הרשם לפי הוראות אותה פסקת משנה, ולעניין מבקש רישיון מדביר צבאי – הוא השתתף בהכשרה ועמד בבחינה כאמור, הכוללות לפחות את ההכשרה והבחינה של מבקש רישיון מדביר בדירות; ואולם, מבקש רישיון מדביר בדירות שהיה בידו רישיון מדביר צבאי במשך שנה לפחות שבה עסק בפועל בהדברה בהתאם לרישיונו, לא תחול עליו חובת הכשרה ועמידה בבחינה כאמור, ובלבד שהגיש את הבקשה למתן רישיון בטרם חלפו שלוש שנים ממועד סיום שירותו בצבא הגנה לישראל;

(5)   לעניין מבקש רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח או רישיון מדביר באיוד – הוא בעל כשירות וניסיון בעיסוק בהדברה כמפורט להלן:

(א)   לעניין רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח – היה בידו רישיון מדביר בדירות, במשך שנה לפחות שבה עסק בפועל בהדברה בהתאם לרישיונו;

(ב)   לעניין רישיון מדביר באיוד – היה בידו רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח, במשך שנה לפחות שבה עסק בפועל בהדברה בהתאם לרישיונו;

(6)   לעניין מבקש רישיון מדביר צבאי – הוא משרת בשירות סדיר כהגדרתו

(ד)  השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים נוספים למתן רישיון או לחידושו, בין השאר כדי להבטיח את מקצועיותו של המדביר וכדי למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור, ובכלל זה חובת ביצוע התמחות מעשית בביצוע הדברה אצל מדביר, תקופת ההתמחות, התנאים לביצוע ההתמחות וכן פטור מהתמחות באופן מלא או חלקי, ורשאי הוא לקבוע תנאים שונים לסוגי רישיונות שונים.

(ה)  אין בהוראות לפי סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מחובת השתתפות בהשתלמויות לפי סעיף 17.

תקופת הרישיון וחידושו

(א)  תוקפו של רישיון מדביר יהיה לחמש שנים, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם.

(ב)  מדביר המבקש לחדש רישיון שניתן לו לתקופה נוספת, יגיש לרשם, 60 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, בקשה לחידושו; הרשם רשאי להתיר הגשת בקשה לחידוש רישיון לאחר המועד האמור מטעמים שיירשמו; הרישיון יחודש בהתקיים התנאים לפי חוק זה למתן רישיון, ואולם מדביר כאמור לא יידרש להשתתף בתכנית הכשרה ולעמוד בבחינה כאמור בסעיף 7(א)(4) לשם חידוש הרישיון, אלא אם כן הורה על כך הרשם לפי סעיף 10 או שמתקיימים תנאים אחרים שקבע השר לפי סעיף 7(ד).

סירוב לחדש רישיון, ביטול רישיון, הגבלתו או התלייתו

(א)  הרשם, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידוש הרישיון בהשתתפות בתכנית הכשרה או בעמידה בבחינה כאמור בסעיף 7(א)(4), לבטל רישיון, להגבילו, או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, והכול לאחר שנתן למדביר הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, בהתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(2)   הוא חדל לעסוק בהדברה;

(3)   חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי חוק זה;

(4)   הוא הפר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מההוראות לפי חוק זה, או הוראת חיקוק אחר בקשר עם עיסוקו כמדביר;

(5)   הוא הורשע בעבירה פלילית אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הרשם לשמש מדביר;

(6)   הוא מסר לרשם, לעובד אחר של המשרד להגנת הסביבה או למפקח שהוסמך לפי סעיף 29 שדרש ממנו מידע לשם מילוי תפקידו מידע כוזב, מטעה, שגוי או חלקי בקשר לעבודתו כמדביר;

(7)   הוא גילה חוסר מקצועיות או רשלנות במסגרת עבודתו כמדביר.

איסור העברת רישיון

 1. 11.    רישיון מדביר הוא אישי; מדביר לא יעביר לאדם אחר את הרישיון שבידו ולא יתיר לאדם אחר לעשות שימוש ברישיונו.

חובת עדכון פרטים

 1. 12.    מדביר יודיע לרשם לאלתר על כל שינוי בפרטים שמסר בבקשה למתן רישיון או לחידושו, באופן שעליו יורה הרשם.

מרשם מדבירים

(א)  הרשם ינהל מרשם של בעלי רישיונות מדביר שיכלול, בין השאר, פרטים אלה:

(1)   פרטי המדביר, סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו;

(2)   ביטול או התליה של רישיון מדביר;

(3)   פרסום בדבר עיצום כספי שהוטל על המדביר כאמור בסעיף 45.

(ב)  המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של המשרד, ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד, ואולם לא יפורסם מידע כאמור בסעיף קטן (א) לעניין מדביר צבאי.

(ג)   על פרסום הפרטים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) שבסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 45, בשינויים המחויבים.

פרק ג': חובות מדביר, מפעיל ומזמין הדברה

חובות מדביר

 1. 14.    (א)  מדביר לא יבצע הדברה אלא אם כן בחן ומצא כי קיים חשש למפגע או למטרד המצדיק את ביצוע ההדברה.

(ב)  בטרם ביצוע הדברה יבחן מדביר אם ניתן, בנסיבות העניין, לבצע פעולות מניעה או לעשות שימוש באמצעי טיפול, אשר לא נקבעו לפי סעיף 3(ב)(3), לשם מניעת המפגע או המטרד או סילוקו; מצא מדביר כי אפשר לנקוט את הפעולות או את האמצעים כאמור, יביא את העניין לידיעת מזמין ההדברה ולא יבצע את ההדברה, אלא אם כן מצא כי לא ניתן בנסיבות העניין לנקוט את אותן פעולות או את אותם אמצעים.

(ג)   מדביר לא יבצע הדברה של מזיק אלא אם כן התקיימו הנסיבות המנויות בתוספת הראשונה לעניין אותו מזיק, אם נקבעו, או אם ניתן אישור להדברת אותו מזיק לפי סעיף 22.

(ד)  בביצוע הדברה יפעל מדביר בהתאם להוראות כל דין החל עליו לעניין ביצוע ההדברה ובהתאם להוראות אלה:

(1)   יישא עמו את רישיונו בעת ביצוע ההדברה, ויציגו למזמין ההדברה, לפי דרישתו;

(2)   ימסור למזמין ההדברה לפני ביצועה מידע לעניין טיבה של ההדברה, ובכלל זה שם תכשיר ההדברה שנעשה בו שימוש, הסיכונים הכרוכים בהדברה, יעילותה והפעולות הנדרשות טרם ביצועה, במהלכה ובסיומה, בין השאר לפי ההוראות הקבועות בתווית התכשיר;

(3)   לא יבצע הדברה אלא בתכשיר הדברה רשום, ובהתאם למטרות השימוש ולהוראות הקבועות בתווית התכשיר;

(4)   יעשה שימוש באמצעים המתאימים ביותר להצלחת ההדברה, אשר פגיעתם באדם, בבעלי חיים אחרים ובסביבה קטנה ככל האפשר ואשר אין בהם כדי לגרום סבל מיותר למזיקים;

(5)   ינקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם ובסביבה, ובכלל זה בסביבה טבעית, במגוון הביולוגי, בבעלי חיים אחרים ובצומח, לרבות בערך טבע מוגן ובחיית בר מוגנת, טרם ביצוע ההדברה, במהלכה ובסיומה;

(6)   לא יבצע הדברה בתחום גן לאומי או שמורת טבע בלא היתר לכך מאת מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, לפי חוק גנים לאומיים;

(7)   לאחר ביצוע ההדברה יבדוק נוכחות מזיקים ואת הצלחת פעולת ההדברה, בין השאר באמצעות ניטור אם נידרש, ויבצע ככל הנדרש פעולות נוספות להשלמת ההדברה;

(8)   יתעד את הפעולות שביצע טרם ביצוע ההדברה במהלכה ובסיומה, ובכלל זה את פעולות הניטור לפי פסקה (7), ימסור העתק מהתיעוד למזמין ההדברה וישמור את התיעוד.

(ה)  הדברה באיוד תבוצע בידי שני מדבירים; על אף האמור בסעיף 3, די בכך שאחד מהם הוא מדביר שיש בידו רישיון מדביר באיוד.

חובות מפעיל

מפעיל לא יפעיל אדם בביצוע הדברה, אלא אם כן יש בידי אותו אדם רישיון מדביר שניתן לו לפי חוק זה מסוג המתאים לביצוע אותה הדברה.

חובות, הגבלות ותנאים נוספים החלים על מדביר או על מפעיל

(א)  השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים נוספים שיחולו על מדביר או על מפעיל, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מדבירים או מפעילים, והכול כדי להבטיח את מקצועיות המדביר ואת ביצוע פעולות ההדברה בהתאם למטרות חוק זה ולהוראות לפיו, וכדי למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור, ובכלל זה בעניינים אלה:

(1)   החובה להחזיק ולהשתמש, במסגרת פעילותו כמדביר או כמפעיל, במיתקנים ובציוד מתאימים  ; תקנות לפי פסקה זו יכול שיכללו הוראות לעניין אחסון והובלה של תכשירי הדברה ולעניין טיפול בפסולת;

(2)   החובה למסור למזמין ההדברה מידע נוסף על המידע האמור בסעיף 14(ד)(2) וכן החובה ליידע את הציבור העלול להיות מושפע מביצוע ההדברה, על ביצועה, במועד ובאופן שיקבע ולפי הפרטים שיקבע;

(3)   אמצעים ופעולות שעל המדביר לנקוט טרם ביצוע ההדברה, במהלכה או בסיומה, כאמור בסעיף 14 או נוסף עליהם, ובכלל זה הוראות לעניין בחירת האמצעים שפגיעתם בסביבה, בבעלי חיים או בבריאות הציבור פחותה, לעניין אמצעים ופעולות שעל המדביר לנקוט כאשר פעולות ההדברה מתבצעות בקרבת אוכלוסיות רגישות ובכלל זה ילדים, קשישים וחולים, לעניין אופן ביצוע פעולות מניעה או שימוש באמצעי טיפול שנקבעו לפי סעיף 3(ב)(3), ולעניין אופן הבדיקה והניטור שעל מדביר לבצע לאחר ביצוע ההדברה;

(4)   אופן תיעוד פעולות המדביר והפרטים שעליו לכלול בתיעוד כאמור, החובה לשמור מסמכים, לדווח לרשם ולמסור לו מידע או מסמכים הדרושים לו לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

(ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3) יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות.

(ג)   הרשם רשאי לקבוע ברישיון מדביר חובות, הגבלות ותנאים נוספים שיחולו על המדביר, כדי להבטיח את האמור בסעיף קטן (א), רישה, ובכלל זה הוראות בעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (4) של הסעיף הקטן האמור, אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.

חובת השתתפות בהשתלמויות

(א)  מדביר ישתתף בתקופת רישיונו בשתי השתלמויות שהרשם ערך או הכיר בהן, בתחום עיסוקו לפי רישיונו, ויעמוד בדרישות אותן השתלמויות

 

חובת דיווח של מדביר ומפעיל

 1. 18.    (א)  נודע למדביר על עניין הקשור בהדברה שביצע, העלול לגרום לפגיעה בציבור או בסביבה, ידווח למפעיל, לרשם ולמזמין ההדברה על אותו עניין לאלתר, ויבצע את הוראות הרשם ככל שניתנו.

(ב)  נודע למפעיל על עניין הקשור בהדברה שבוצעה על ידי מדביר הפועל מטעמו, העלול לגרום לפגיעה בציבור או בסביבה, ידווח לרשם ולמזמין ההדברה על אותו עניין לאלתר, ויבצע את הוראות הרשם ככל שניתנו.

איסור הטעיה וחובות לעניין פרסומת

 1. 20.    (א)  לא יעשה מדביר או מפעיל, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות.

(ב)  מדביר יכלול בכל מודעת פרסומת לעיסוקו את פרטי רישיונו; מפעיל יכלול בכל מוד

עת פרסומת לעיסוקו את פרטי הרישיונות של המדבירים שהוא מפעיל; לעניין זה, "פרטי רישיון" – שם המדביר, סוג הרישיון ומספר הרישיון.

חובות של מזמין הדברה

 1. 21.    מי שהזמין הדברה במקום שהוא בעליו, מחזיק בו או שהוא אחראי להזמנת פעולות הדברה באותו מקום מכוח תפקידו או לפי דין, ידרוש ממבצע ההדברה להציג לפניו, טרם ביצוע ההדברה, את רישיונו, ולא יקבל שירות ממי שלא הציג לפניו רישיון כאמור; הוראות סעיף זה לא יחולו על הדברה במקום המנוי בסעיף 4(א)(1).

אישור חריג להדברה

 1. 22.    (א)  מזמין הדברה או מדביר המבקש לבצע הדברה של מזיק, שלא בנסיבות הקבועות בתוספת הראשונה, אם נקבעו, רשאי לבקש מהרשם לבצע הדברה כאמור, והרשם רשאי לתת אישור לכך אם התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, ובכלל זה חשש ממשי להעברת מחלות, ובהתאם לאמות מידה שקבע לעניין זה לפי סעיף קטן (ב) (בחוק זה – אישור חריג); לעניין סביבה טבעית שהיא שמורת טבע או גן לאומי, רשאי הרשם לתת אישור חריג רק בהסכמת מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לפי חוק גנים לאומיים למתן האישור.

פרק ה': עונשין

עונשין

 1. 30.    (א)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – דינו כפל הקנס האמור:

(1)   עוסק בהדברה בלא רישיון מדביר מהסוג המתאים לביצוע ההדברה או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות לפי סעיף 3;

(2)   מדביר המסתייע באחר בביצוע ההדברה, בלא שמתקיימים התנאים שבסעיף 6(ב);

(3)   מדביר המעביר לאחר את רישיונו או מתיר לאחר לעשות שימוש ברישיונו, בניגוד להוראות סעיף 11;

(4)   מפעיל המפעיל אדם בביצוע הדברה בלא שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 15.

(ב)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – דינו כפל הקנס האמור:

(1)   משתמש בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא מדביר או שיש בידו רישיון מדביר מסוג מסוים, או מציג את עצמו או את מי שפועל מטעמו כמדביר או כמי שיש בידו רישיון מדביר מסוג מסוים, כשאין בידו רישיון כאמור, בניגוד להוראות סעיף 5;

(2)   מדביר המבצע הדברה בלא שבחן ומצא כי קיים חשש לקיומו של מפגע או מטרד, בניגוד להוראות סעיף 14(א);

(3)   מדביר המבצע הדברה בלא שבחן אם ניתן, בנסיבות העניין, לבצע פעולות מניעה או לעשות שימוש באמצעי טיפול, בלא שהביא לידיעת מזמין ההדברה כי ניתן בנסיבות העניין לבצע פעולות או לעשות שימוש באמצעים כאמור, או אף אם מצא כי ניתן בנסיבות העניין לבצע פעולות או לעשות שימוש באמצעים כאמור, והכול בניגוד להוראות סעיף 14(ב);

(4)   מדביר המבצע הדברה של מזיק כשלא התקיימו הנסיבות המנויות בתוספת הראשונה או בלא אישור לפי סעיף 22, בניגוד להוראות סעיף 14(ג);

(5)   מדביר שאינו מוסר למזמין ההדברה לפני ביצועה מידע לעניין טיבה של ההדברה, בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(2);

(6)   מדביר המבצע הדברה שלא בתכשיר הדברה רשום או שלא בהתאם למטרות השימוש ולהוראות הקבועות בתווית התכשיר, בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(3);

(7)   מדביר שאינו עושה שימוש באמצעי מתאים להצלחת ההדברה בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(4);

(8)   מדביר שאינו נוקט את האמצעים הדרושים למניעת פגיעה טרם ביצוע ההדברה, במהלכה או בסיומה, בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(5);

(9)   מדביר שאינו בודק נוכחות מזיקים או את הצלחת פעולת ההדברה לאחר ביצוע ההדברה, בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(7);

(10)  מדביר המבצע הדברה באיוד, בניגוד להוראות סעיף 14(ה);

(11)  מדביר או מפעיל שאינו ממלא חובות, הגבלות ותנאים נוספים שנקבעו לפי סעיף 16(א)(1) עד (3);

(12)  מדביר או מפעיל שאינו מדווח למי שהוא חייב לדווח לו על עניין הקשור בהדברה שבוצעה על ידו או מטעמו, העלול לגרום לפגיעה בציבור או בסביבה, או שאינו מבצע את הוראות הרשם לאחר הדיווח, בניגוד להוראות סעיף 18(א) או (ב);

(13)  מדביר או מפעיל שאינו פועל לפי הוראות שנתן לו הרשם, בניגוד להוראות סעיף 19(א);

(14)  מדביר או מפעיל העושה פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או המוסר למזמין הדברה מידע שיש בו כדי להטעות, בניגוד להוראות לפי סעיף 20.

(ג)   העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – דינו כפל הקנס האמור:

(1)   מדביר שאינו מודיע לרשם על שינוי בפרט שמסר לרשם בבקשה למתן רישיון או לחידושו, בניגוד להוראות סעיף 12;

(2)   מדביר שאינו נושא עמו את רישיונו בעת ביצוע הדברה או לא מציגו למזמין ההדברה לפי דרישתו, בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(1);

(3)   מדביר שאינו מבצע תיעוד או אינו שומר אותו, בניגוד להוראות סעיף 14(ד)(8);

(4)   מדביר או מפעיל שאינו מקיים את חובותיו לעניין תיעוד, שמירת מסמכים ודיווח לפי סעיף 16(א)(4);

(5)   מדביר או מפעיל שאינו מקיים את דרישת הרשם לדווח לו על פרטים או למסור לו מידע או מסמכים, בניגוד להוראות סעיף 18(ג);

(6)   מדביר או מפעיל שלא כולל במודעת פרסומת את הפרטים הנדרשים לפי הוראות סעיף 20(ב) או (ג).

(ד)  מזמין הדברה המקבל שירות ממי שלא הציג לפניו רישיון מדביר, בניגוד להוראות סעיף 21, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – דינו כפל הקנס האמור.

.

שמירת אחריות פלילית

 1. 47.    (א)  תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 34, המהווה עבירה.

גביית קנסות ועיצומים כספיים והעברתם

אי-תחולה ושמירת דינים

 1. 52.    (א)  הוראות חוק זה לא יחולו על הדברה של מזיקים על גופם של בני אדם או של בעלי חיים, על הדברה לצרכים חקלאיים בצמחים המיוצרים לצורך הפקת תוצרתם לשיווק ובמיתקנים שבהם נעשית בצמחים כאמור פעילות טיפול בתוצרת חקלאית, ועל הדברה במיתקנים המשמשים לגידול בעלי חיים; לעניין זה, "פעילות טיפול בתוצרת חקלאית" – גידול, קטיף ואיסוף של תוצרת חקלאית מן הצומח וכן אחסון במיתקני החקלאי, מיון, אריזה וסימון של תוצרת כאמור, כשהיא טרייה לאחר הקטיף או האיסוף ובלא עיבוד, וכן פעולות הבחלה או חיתוך שמתבצעות בבית אריזה של ירקות או פירות לפי חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.

תוספת ראשונה

(ההגדרה "מזיקים שבסעיף 2
וההגדרות "חרקים" ו"מכרסמים" שבסעיף 57)

בתוספת זו –

"מבנה" – מבנה מכל סוג שהוא, לרבות בית מגורים, מחסן ומבנה זמני וכן חצר הצמודה להם שאינה מיועדת לשימוש הציבור, מערכות ביוב ציבוריות, כלי תחבורה ומכולה לאחסון;

"תחום יישוב" – מבנים ושטחים פתוחים המצויים באזור בנוי המשמש בני אדם, דרך קבע, למגורים, תעסוקה, מסחר או פנאי, לרבות שטח פתוח במרחק של עד 25 מטרים מהמבנה הקיצון באותו אזור, וכן אזורים המשמשים את הציבור דרך קבע לפעילות פנאי, כגון חניוני נופש ופארקים, גם אם הם מחוץ לתחום האזור הבנוי כאמור, והכול למעט סביבה טבעית.

חלק א' – חסרי חוליות

 1. חרקים הגורמים למפגע – מעבירי מחלות ומוצצי דם

(א)  זבוב הבית;

(ב)  זבובי חול;

(ג)   יתושים מוצצי דם;

(ד)  פרעושים – כשהם בתחום יישוב;

(ה)  פשפש המיטה – כשהוא במבנה;

(ו)   קרציות וקרציונים – כשהם בתחום יישוב.

 1. חרקים הגורמים למפגע – עוקצים וארסיים

(א)  דבורת הדבש הננסית;

(ב)  נמלי אש;

(ג)   נמלים נוודיות;

(ד)  צרעה מזרחית, צרעה גרמנית וצרעת פלך – כשהן בתחום יישוב;

(ה)  תהלוכן האורן.

 1. מזיקים הגורמים לאי-נוחות – חרקים

(א)  זבובי בשר, כגון בוהקן כחול – כשהם בתחום יישוב;

(ב)  זבובי רפש, כגון זבוב הבית הקטן – כשהם בתחום יישוב;

(ג)   נמלים – כשהן במבנה;

(ד)  פסוקאים – כשהם במבנה;

(ה)  תיקן אמריקני, תיקן גרמני ותיקן בתים (תיקן פסים חום) – כשהם במבנה.

 1. מזיקים אחרים הגורמים לאי-נוחות

(א)  חילזון אפריקני ענק.

 1. חרקים הגורמים למטרד – מזיקים לרכוש

(א)  חיפושיות מזיקות לרכוש כגון חיפושיות עץ, נייר בד ועור – כשהן במבנה;

(ב)  טרמיטים – כשהם בתחום יישוב;

(ג)   עשי בגדים – כשהם במבנה.

 1. חרקים הגורמים למטרד – מזיקים למוצרים מעובדים שהם מזון

(א)  אקריות ופסוקאים – כשהם במבנה וכשהם נלווים למזיקים אחרים;

(ב)  חיפושיות מחסן – כשהן במבנה;

(ג)   עשי מזון – כשהם במבנה.

חלק ב' – חולייתנים הגורמים למפגע או למטרד

 1. מכרסמים הגורמים למפגע או למטרד

(א)  חולדת החוף וחולדה מצויה – כשהן בתחום יישוב;

(ב)  עכבר מצוי – כשהוא בתחום יישוב.

 1. חולייתנים אחרים הגורמים למפגע או למטרד

(א)  דרור הבית – כשהוא בתחום יישוב;

(ב)  יונת הבית – כשהיא בתחום יישוב;

(ג)   עורב הודי ועורב אפור – כשהם בתחום יישוב.

חלק ג' – מזיקים בתנאים מיוחדים

 1. חרקים

(א)  פרוקי רגליים ארסיים או עוקצים כגון עקרבים, עכבישים ונדלים – כשהם בבית מגורים ובחצרים הצמודים לו או כשהם מופיעים במופע חריג והמוני בשטחים פתוחים בתחום יישוב;

(ב)  דבורת הדבש – כאשר נחיל שלה מתנחל במבנה ולא ניתן לנקוט אמצעים לסילוקו לפי דין אחר;

(ג)   אוכלוסייה של פרוקי רגליים מאותו המין כגון טחביות, רבי רגל, פשפשים, או סרחן חום – כשהיא מופיעה במופע חריג והמוני בתחום יישוב, במקום שבו היא גורמת בפועל למטרד.

 1. מכרסמים

(א)  אוכלוסייה של מכרסמים מהמינים מריון מצוי, נברן, חולד או נוטריה – כשהיא מופיע בתחום יישוב.

 

תוספת שניה

(סעיף 4)

 1. חרקים

(א)  דבורת הדבש;

(ב)  טרמיטים;

(ג)   פשפש המיטה;

(ד)  תהלוכן האורן.

בדף זה יש את הדברים החושבים שכל מדביר חדש צריך לדעת יש לקרוא את הדברים בצורה יסודית על מנת להבין מה מותר ומה אסור בעולם ההדברה שהשתנה מאוד בעקבות החוק הנ"ל.

אלעד אורי – אגרונום – מדביר.

054-4603208

סובלים ממכרסמים?

תנו למומחים לטפל בהם

למה לבחור בנו?

100% שביעות רצון

עם מוניטין של שנים רבות אנו יודעים להבטיח שביעות רצון מלאה ללקוחותינו, מדיניות אחריות לכל הדברה.

הסמכות ורישיון הדברה

עבודות ההדברה מבוצעות על-ידי עובדים מוסמכים ומקצועיים בעלי רישיון הדברה ממשרד הגנת הסביבה.

זמינות מלאה

אנו מספקים מענה מהיר ללקוחותינו ודוגלים בטיפול מהיר במטרד מרגע הזיהוי.

× שלחו ווטסאפ